Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Проекти и Национални програми

   ОУ "Васил Левски" - Преселенци работи по следните проекти:

   

  • Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ - 2020г., 2019г., 2018г.

   

  •  Проект BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

   

  • Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

   

  • Проект BG05M20P001-2.004-0004,,Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,развиващи специфични знания,умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)

   

  • „Повишаване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”