Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

   BG05M20P001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" 

  Ръководители по дейност 2  "Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда"

  1. Елена Петрова

  2. Йорданка Костадинова

  Ръководители по дейност 3 "Обучения  на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/ провеждане на занимания от разстояние в електронна среда"

  1. Елена Петрова

  2. Йорданка Костадинова

  Ръководители по дейност 4 "Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда"

  1. Елена Петрова