Facebook
  ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Административни услуги

   

    

   

      

   ПРАВНА  ИНФОРМАЦИЯ   

   

   

  Списък на услуги


   

  1. Изд. на удостоверение за завър. задължително предучилищно образование от ДГ или училище, извършващо задълж. предучилищно образование.

  2. Преместване на ученици в държавните и общинските училища

  3. Изд. на удостоверение за валидиране на комп. в съответствие с изискванията за завър. на клас, етап

  4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап, степен на образование

   

   

   

  Образци на бланки за документи


   

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на дубликат на свидетелство за завършено основно образование

  2. ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на удостоверение за завършен клас

  3. ЗАЯВЛЕНИЕ  за отсъствие по уважителни причини до 7 дни в една учебна година 

  4. ЗАЯВЛЕНИЕ  за отсъствие по уважителни причини до 3 дни в една учебна година

  5. ЗАЯВЛЕНИЕ за приемане на ученик

  6. ЗАЯВЛЕНИЕ относно:ремонтни дейности, компютърни дейности, материали и консумативи и др.

  7. ЗАЯВЛЕНИЕ за освобождаване от часовете по физическо възпитание за една учебна година по уважителни причини.

  8. ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпит за промяна на оценката

  9. ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за публикуване на материали в интернет пространството.

  10. ДОКЛАД  за извършено посещение на обекти и прояви

   

  Отчет ЗДОИ


   

  1. Отчет за 2019 г. за постъпилите заявления.