Facebook
    ОУ Васил Левски
    Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

    На 1з март 2020 г. Клуб "Аз и моят компютър" организира публична изява за отбелязване на  "Деня на числото Пи" и Петък 13-ти.

    В изявата взеха участие членовете на клуба и ученици от различни класове. Ръководителя на Клуба г-жа Атанасова приветства участниците и гостите - децата от ДГ с. Преселенци, г-жа Калчева - директор на ДГ с. Василево, г-жа М. Хинева - счетоводител на ОУ, УН при ОУ "В. Левски" с. Преселенци. Г-жа Стойкова - директор на ОУ "В. Левски" тържествено отряза лентата на Тъч-дисплей, който ни бе предоставен по Проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. „Образование в утрешния ден”. Учениците с интерес изгледаха презентацията за "Числото ПИ" и "Петък 13-ти". Взеха активно участие при измерване на дължината на окръжност на обръч, на СД, с различен радиус. Намериха зависимостта между дължината на окръжността и радиуса, че е равна на Пи.  Изчисленията бяха направени с  помощта  на Екселска таблица. По-малките участници от клуба имаха за задача с помощта на Таблицата за умножение да оцветят числото Пи. Други от участниците нанизваха мъниста спазвайки цифрите на числото Пи, решаваха задачи с десетични дроби, нанасяне на  точки в Декартова координатна система и получаване на числото Пи. Учениците работиха с приложението https://learningapps.org/ по различни учебни предмети. Осъществена бе междупредметна връзка, която мотивира учениците и провокира интереса им за учене.

    Г-жа Стойкова, благодари и пожела на участниците в клуба да участват активно, за да постигнат по-високи успехи.