ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Формуляр за обобщени данни за резултатите от дейностите по клубове на проект "Твоят час"

  Изготвил: …………………………………

  Утвърдил: ……………………

  (име, презиме, фамилия)

  (директор, подпис, печат)

   

  ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА

   

  раздел А

   

  Училище: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………… (пълно наименование на училището) Населено място:…………………………………………………………………....... Регион: ………………………………………………

   

   На ……………………………………………………….… По …………………………

      (име, презиме, фамилия на ученика)                                       (учебен предмет) Клас/паралелка………………………..

  Учебна година ………………………………..

   Насоки за разработване и изисквания:

  1. Настоящата индивидуална образователна карта (ИОК) има за цел да идентифицира индивидуалните потребности на ученика от подпомагане по определен учебен предмет; да отрази анализа на причините, свързани с обучителните затруднения; да систематизира дейностите, свързани с динамиката на индивидуалния напредък на ученика; да отчете приноса на взаимодействието и сътрудничеството между ръководителя и ученика за повишаване на образователните постижения и да отчете приноса на това сътрудничество за намаляване на рисковете за отпадане от училище .

   2. ИОК се класира в портфолиото на ученика.

   3. Използваните индивидуални учебни материали, свързани с конкретните дейности и теми, се съхраняват в портфолиото на ученика.

   

  раздел Б

  Идентифициране на потребностите (описват се): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Забележка: Потребностите се идентифицират, като се използват резултатите от обучението – текущи оценки, оценки от външно оценяване и другите критерии, определени с Инструкцията по проекта.

   

  Анализ на причините, свързани с обучителните затруднения …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Мнения на родителя относно (анкетно проучване – интервю):

  Причините за обучителните затруднения на ученика …………………………………………………………………………………………………………

   

  Изразени нагласи за участие на родителя в публични изяви на учениците от групата

  o   Да                              

  о не Смятате

  Изразени нагласи за участие на родителя в организиране и провеждане на дейностите

  o   Да

  о не Смятате

  Забележка: Отразява се в началото на учебната година при провеждането на анкетното проучване.

  Учител по предмета: ……………………..                      Класен ръководител: ……………………                            Родител/настойник: ………………………                      Дата: ……………………….……………

   

   

   

   

   

  Раздел В (Анкетно проучване – интервю)

  Форми на взаимодействие и сътрудничество с родителите/настойниците

   

  1. Обща оценка на постигнатите резултати от ученика в края на периода (съвместна преценка на родителя и учителя/ръководителя)

  o   много висока

  o   висока

  o   задоволителна

  o   незадоволителна ………………………………………………………………………………………

  (Забележка: При незадоволителна оценка се посочват причините)

  1. Участие на родителите в анкетно проучване

  o   Да

  о не Смятате

  1. Участие на родителите в индивидуални и/или групови срещи

  o   Да

  о не Смятате

  1. Участие на родителите в представителни изяви

  o   Да

  о не Смятате

  1. Участие на родителите при планирането на дейностите

  o   Да

  о не Смятате

  1. Участие на родителите в процеса на препланиране (ако се налага)

  o   Да

  о не Смятате

   

   

   

   7. Степен на ефективност при сътрудничеството с родителите/настойниците: …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………

  8. Необходимост от мерки, свързани с бъдеща работа (посочват се какви) …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Учител: ……………………Родител/настойник:……………… Кл. ръководител: …………………………

  Дата: ………………………

   (Забележка: Попълва се при приключване на дейността на групата за съответната учебна година.)

   

  Учител по предмета: ……………………..     Класен ръководител: …………………… Родител/настойник: ……………………… Дата: ………………………….……………

   

   

  Раздел Г ИНДИВИДУАЛНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

   

   

  Глобална тема/очаквани резултати на ниво учебна програма

   

   

  Идентифицирани затруднения по темата

  Предварително планирани дейности

  Реализирани дейности

  Използвани материали

  Степен на постигнати резултати

  Дата

  Подпис

  Забележка