ОУ Васил Левски
  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  Прием

   

                         

                                                

  За учебната 2017/18 год.приемът за първи клас ще се извършва с подаване на документи от родителя/настойника/ в дирекцията на училището

   

  За нас!!!

   

  Училището ПРЕДЛАГА:

   

  1. Целодневна организация на обучение от първи до седми клас .
  2.  ЗИП по Български език и литература, Математика
  3.  Обучението на учениците от първи клас се осъществява от  старши учители в начален етап с висока професионална квалификация, доказан педагогически опит и значим принос в обучението и възпитанието на ученици в начален етап.
  4.  За учениците от първи клас се предлага участие в училищни клубове по интереси и клубове за преодоляване на обучителни затруднения по Проект „Твоят час“
  5. Осигурен училищен транспорт от Община Ген. Тошево от прилежащите за средищното училища села.
  6. Осигурено присъствие на придружаващи лица при идване и заминаване на учениците.

   

  Училището разполага със следната база:

   

  • Специална  класна стая за първи клас;

  • Компютърен кабинет

  • Специализиран кабинет по природни науки;

  • Лекарски кабинет;

  • Библиотека;

  • Игротека;

  • Училищен стол.

   

  Необходими документи за записване на учениците от първи клас

   

  1.Заявление по образец;

  2.Удостоверение за раждане на детето /копие/ и оригинал за сравнение;

  3.Удостоверение за завършена подготвителна група в детска градина или училище/оригинал/;

  3. Документ за постоянен или настоящ адрес на родителите /настойниците/ - копие и оригинал за сравнение;

  5. Декларация за информирано съгласие на родителя /настойника/, относно условията на целодневната организация на учебния процес.

   

   

  ДОПЪЛНЕНИЕ от Управителен съвет на училищното настоятелство

   

  УС при УН на ОУ“Васил Левски“ОСИГУРЯВА БЕЗПЛАТНА ЗАКУСКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V до VІІ клас;

  БЕЗПЛАТЕН ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І до VІІ клас

  /закуската за учениците от І до ІV клас е БЕЗПЛАТНА, но по Проект…/

   

   

   

                                                                                              Директор:………….

                                                                                                           /Ст.Стойкова/