ОУ Васил Левски

  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

  График за провеждане на електронно обучение 

   

   

       Основно училище "Васил Левски" село Преселенци извършва прием и обучение на ученици от 1 до 7 клас в непрофилирани паралелки.


       Учебното заведение е средищно. В него се обучават деца от с. Преселенци, с. Василево, с. Горица, с. Великово, с. Средина, с. Присад, с. Малина, с. Люляково.

   

   

   

   

       В ОУ "Васил Левски" с. Преселенци, обл. Добрич стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. На заседание на педагогическия съвет учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Стартира и анкетно проучване сред учениците, за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени. До 21 януари 2019 година търсените занимания по интереси ще бъдат регистрирани в електронната платформа, съответно желанията и потребностите на учениците от ОУ "Васил Левски", с. Преселенци, обл. Добрич. 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Актуални новини