ОУ Васил Левски

  Основно училище в село Преселенци, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич

   

   

   

       Основно училище "Васил Левски" село Преселенци извършва прием и обучение на ученици от 1 до 7 клас в непрофилирани паралелки.


       Учебното заведение е средищно. В него се обучават деца от с. Преселенци, с. Василево, с. Горица, с. Великово, с. Средина, с. Присад, с. Малина, с. Люляково.

   

   

   

   

       В ОУ "Васил Левски" с. Преселенци, обл. Добрич стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. На заседание на педагогическия съвет учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Стартира и анкетно проучване сред учениците, за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени. До 21 януари 2019 година търсените занимания по интереси ще бъдат регистрирани в електронната платформа, съответно желанията и потребностите на учениците от ОУ "Васил Левски", с. Преселенци, обл. Добрич. 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Актуални новини
  Няма изображение

  Информация за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас неспециализираните училища по държавен план прием за учебната 2019/2020г.

    Информация за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас неспециализираните училища
  Занимания по интереси - ОУ Васил Левски - Преселенци

  Занимания по интереси

    Важна информация и срокове!   Информация за училищата във връзка с информационната
  Няма изображение

  Формуляр за информирано съгласие на родителите за проект "Твоят час"

  З А Я В Л Е Н И Е и декларация за информирано съгласие от